<p>

<br />PRIVACY VERKLARING Slagerij Buzink<br />Slagerij Buzink gevestigd en kantoorhoudende te Ridderkerk (2983CC) aan de Dillenburgplein 14, hierna te<br />noemen “Slagerij Buzink” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van<br />haar bezoekers. Slagerij Buzink verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming<br />van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening<br />Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Slagerij Buzink u over de<br />manier waarop Slagerij Buzink uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in<br />verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Slagerij Buzink worden<br />aangeboden op http://37.60.237.199/~buzinkch.Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de<br />verwerking daarvan1. Doel<br />Slagerij Buzink verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken<br />van https://buzinkchorizos.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u<br />toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy<br />Verklaring. Slagerij Buzink gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien<br />welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf<br />verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een<br />overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Slagerij Buzink.2. Bestelling<br />Voor uw bestelling heeft Slagerij Buzink uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms<br />ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte<br />houden over uw bestelling. Slagerij Buzink verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is<br />voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.<br />Als u op https://buzinkchorizos.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Slagerij Buzink uw<br />gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw<br />gegevens omgaan als Slagerij Buzink dat doet.<br />3. Uw account<br />In uw account op https://buzinkchorizos.nl slaat Slagerij Buzink onder andere de volgende<br />informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, aflever- en betaalgegevens, e-mailadres &<br />gegevens over uw eerdere bestellingen.Artikel 2 Doorgifte aan derden<br />1. Slagerij Buzink geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:<br />a) De doorgifte geschiedt aan een door Slagerij Buzink voor de in deze Privacy Verklaring<br />opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Slagerij Buzink een overeenkomst<br />heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze<br />omgaat met uw persoonsgegevens;<br />b) Slagerij Buzink op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven<br />aan bevoegde instanties.Artikel 3 Beveiliging van gegevens<br />1. Slagerij Buzink maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende<br />technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat<br />onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of<br />de wijziging te voorkomen van de informatie die Slagerij Buzink ontvangt.Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens<br />1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een<br />verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar<br />info@slagerijbuzink.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u<br />ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de<br />website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het<br />website.Artikel 5 Cookies<br />1. Het is mogelijk dat Slagerij Buzink tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session<br />cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te<br />worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-<br />functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden<br />gewijzigd. Sommige functies op https://buzinkchorizos.nl werken mogelijk niet meer indien<br />uw computer geen cookies kan ontvangen.Artikel 6 Aansprakelijkheid Slagerij Buzink<br />1. Slagerij Buzink heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw<br />persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die<br />Slagerij Buzink verwerkt ten behoeve van https://buzinkchorizos.nl. Slagerij Buzink accepteert<br />geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites<br />of diensten van derden.Artikel 7 Bewaartermijn<br />1. Slagerij Buzink bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste<br />bezoek aanhttps://buzinkchorizos.nl, tenzij Slagerij Buzink op grond van een wettelijke<br />bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring<br />1. Slagerij Buzink behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke<br />aanpassing zal via https://buzinkchorizos.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen<br />gebruik te maken van http://37.60.237.199/~buzinkch gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde<br />Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en<br />https://buzinkchorizos.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 28-05-2018<br />

</p>
[/av_textblock]

[/av_one_full]